گشتزنی گارد ساحلی چین در اطراف جزایر مورد مناقشه با ژاپن


تهران- ایرنا- گارد ساحلی چین اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور چهارشنبه در نزدیکی جزایر مورد مناقشه با ژاپن مبادرت به گشتزنی دریایی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147948/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86