گام‌های چین و پاکستان در مسیر تعامل با طالبان


تهران – ایرنا – بیش از یک سال و نیم از استقرار حکومت طالبان در افغانستان می گذرد اما با وجود تعامل برخی کشورها با این حکومت به دلیل ضرورت توجه به مردم افغانستان، اما هنوز هیچ یک از کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102587/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86