کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک لجستیکی برگزار کردند


تهران – ایرنا – مقامات کره جنوبی و آمریکا اعلام کردند دو کشور رزمایش مشترکی را با هدف تقویت قابلیت های لجستیکی ترکیبی خود در پوهانگ کره آغاز کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139138/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF