کره جنوبی رزمایش مقابله با حمله کره شمالی برگزار کرد


تهران – ایرنا – سئول روز سه شنبه مانورهای دفاع هوایی غیرنظامی در سراسر این کشور برگزار کرد تا آمادگی لازم را در صورت حمله کره شمالی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113395/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF