کره‌جنوبی نگران تبعات ماجرای فوکوشیما؛ سئول آزمایش‌ها را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- کره جنوبی به دنبال اعلام برنامه رهاسازی آب‌های آلوده به رادیواکتیو، توسط دولت ژاپن، آزمایش‌های آب اقیانوس را افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173295/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4