کانادا دیپلمات چینی را اخراج کرد


تهران- ایرنا- کانادا یک دیپلمات چینی را به اتهام ایجاد تهدید علیه یک قانونگزار کانادایی، عنصر نامطلوب خواند و از کشور اخراج کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105692/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF