ژاپن و هلند به جنگ تراشه‌ای آمریکا با چین پیوستند


تهران- ایرنا – رسانه های آمریکا و هلند گزارش دادند ژاپن و هلند به طرح محدود کردن صادرات تراشه و تکنولوژی تراشه به چین پیوستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011536/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF