ژاپن: هیچ گونه مواد رادیواکتیوی در ماهی های منطقه فوکوشیما پیدا نشده است


تهران- ایرنا – آژانس ماهیگیری ژاپن امروز شنبه پس از آزمایش بر روی ماهی‌ها در آبهای اطراف نیروگاه اتمی فوکوشیما اعلام کرد سطح قابل تشخیصی از ایزوتوپ رادیواکتیو تریتیوم در آن ها پیدا نکرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210775/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7