ژئوپلیتک جدید جهان


تهران – ایرنا – جنگ اوکراین با ابعاد سیاسی و اقتصادی آن مدتی است که می رود با تداوم خود تغییرات اساسی همه جانبه ای را در سطح جهان رقم زند، تغییراتی که با جا به جایی در بازارهای انرژی و غلات آغاز شد و به تدریج به حوزه های فرهنگی و ورزشی در سطح جهان نیز کشیده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981180/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86