چین و سنگاپور رزمایش مشترک دریایی برگزار می کنند


تهران- ایرنا – براساس برنامه همکاری نظامی بین المللی ۲۰۲۳ و اجماعی که میان چین و سنگاپور صورت گرفته رزمایشی مشترک و همزمان با تنش های فزاینده چین و آمریکا بر سر مسئله تایوان برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093493/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF