چین خواستار  توقف تجهیز و تقویت نظامی تایوان از سوی آمریکا شد


تهران – ایرنا – وزارت دفاع چین در تازه ترین هشدار به واشنگتن، خواستار توقف تجیهز  وتقویت روابط نظامی تایوان توسط آمریکا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210029/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%AF