چین بر تمامیت ارضی، استقلال و امنیت کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد


تهران- ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز جمعه بر حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115315/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF