چین: با سفر مقامات تایوان به آمریکا با هر هدف و بهانه ای، مخالفیم


تهران-ایرنا- سخنگوی دفتر امور تایوان در دولت چین با اشاره به سفر یک مقام عالی تایوان به آمریکا، گفت : پکن قاطعانه با هرگونه رفت و آمد رسمی مقامات آمریکا و تایوان مخالف است و با سفر «جدایی طلبان تایوان» به آمریکا به هر دلیل و با هر هدفی که انجام شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85197222/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85