چین از ابتکار خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد


تهران- ایرنا – چین در سند ابتکار عمل امنیت جهانی که امروز و در میانه افزایش خطرات و چالش هایی که جهان با آنها رو به روست و بویژه به امید کورسویی در بحران اوکراین و با هدف حذف دلایل ریشه ای نزاع های بین المللی و بهبود امنیت جهانی منتشر کرد خاطرنشان کرده است جنگ هسته ای هرگز نباید اتفاق بیفتد و پیروز نخواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036089/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF