چین : آموزش تجارت الکترونیک برای جوانان آفریقایی امری ضروری است


تهران-ایرنا- مقامات چینی در حاشیه سومین نمایشگاه اقتصادی -تجاری چین و آفریقا تاکید کردند که در دوره کنونی با توجه به پیشرفت و توسعه زیر ساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیک، آموزش تجارت الکترونیک برای جوانان آفریقایی امری ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156813/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA