چین: آفریقا نباید عرصه رقابت بین‌المللی باشد


تهران-ایرنا- چین گانگ وزیر امور خارجه چین گفت: آفریقا نباید عرصه رقابت بین قدرت‌های جهانی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996374/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF