چرا کشورهای عربی به سازمان «شانگهای» روی آورده اند؟


تهران – ایرنا – کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با تغییر سیاست خارجی خود بویژه نگاه به شرق به عضویت در سازمان بین المللی نظیر «شانگهای» روی آورده اند که کارشناسان بین المللی علت آن را در تغییر معادلات جهانی و حرکت جهان به سمت نظام چند قطبی می دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074096/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF