پکن: مشکلات روابط با کره جنوبی از سوی چین نیست


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین درحالی که کره جنوبی را به تعهد بر اصل یک چین واحد و احتیاط در مسئله تایوان ترغیب کرد گفت مشکلات و چالش های کنونی در روابط پکن و سئول از سوی چین بوجود نیامده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135729/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA