پکن فشارهای آمریکا علیه شرکت های فناوری چین را به باد انتقاد گرفت


تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر اینکه تحریم ها و فشارهای آمریکا مانع توسعه چین نمی‌شود، تصریح کرد این اقدامات آمریکا فقط باعث می شود عزم و توانایی‌های چین برای خوداتکایی در حوزه فناوری و نوآوری افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223674/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF