پکن از توکیو خواست از سیاست اصل چین واحد پیروی کند


تهران-ایرنا- وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه اظهارات مقامات ژاپنی را به شدت محکوم کرد و از مقامات توکیو خواست از اصل چین واحد پیروی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194122/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF