پاکستان ، مسیر تجارت و ترانزیت کالا میان چین و افغانستان


تهران- ایرنا – تجارت ترانزیتی میان چین و افغانستان از طریق گذرگاه “خنجراب” واقع در مناطق شمالی پاکستان و هم مرز با چین آغاز شد و اولین محموله تجارتی چین از طریق این گذرگاه به سمت افغانستان ارسال شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215331/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86