وعده ۲۰ میلیون دلاری ژاپن برای دستیابی به جهان بدون سلاح هسته ای


تهران – ایرنا – فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در مجمع سازمان ملل متعهد شد کشورش ۳ میلیارد ین (۲۰ میلیون دلار) برای کمک به دستیابی به جهانی عاری از تسلیحات هسته ای کمک خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233516/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87