وزیر دیجیتال تایوان به انگلیس می رود


تهران – ایرنا – آدری تانگ، وزیر دیجیتال تایوان، این هفته به منظور بازدید از چند شرکت فعال در زمینه فناوری های ماهواره ای به انگلیس سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136563/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF