واکنش توکیو و سئول به تغییر وزیر امور خارجه چین


تهران – ایرنا – در پی تغییر وزیر امور خارجه چین و انتصاب دوباره وانگ یی به این سمت، مقامات دولت های کره جنوبی و ژاپن در اظهاراتی جداگانه واکنش های نسبتا مثبت به این تغییر در دولت نشان دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181638/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86