واردات گاز چین از روسیه در سال ۲۰۲۲ دو برابر شد


تهران- ایرنا – داده‌های رسمی نشان می دهد در میانه بحران اوکراین واردات گاز مایع طبیعی چین از روسیه در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004718/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF