نخست وزیر چین راهکارهای دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی را تشریح کرد


تهران- ایرنا- لی کیانگ نخست وزیر چین چهارشنبه در دومین نشست سالانه شورای دولتی (کابینه) راهکارها و اقدامات این کشور برای رسیدن به توسعه و اهداف اقتصادی را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201441/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD