مقابله با چین، انگیزه اصلی آمریکا و انگیس از تجهیز استرالیا به زیردریایی اتمی


تهران- ایرنا- آمریکا و انگلیس با هدف مقابله با چین و جلوگیری از نفوذ پکن در اقیانوس آرام و هند تصمیم دارند استرالیا را در اوایل دهه ۲۰۳۰ با زیردریایی های تهاجمی هسته ای خود تجهیز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056800/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87