معترضان در کره جنوبی علیه ژاپن برای رهاسازی پساب نیروگاه فوکوشیما تظاهرات کردند


تهران- ایرنا- صدها نفر از مردم کره جنوبی در سئول شنبه در اعتراض به برنامه ژاپن برای رهاسازی پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن در آب های اقیانوس تظاهرات کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197041/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7