مردم آسیا بدترین کیفیت هوا را تجربه می کنند


تهران- ایرنا- نتایج جدیدترین تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد کیفیت هوا در آسیا بسیار نامناسب است و در منطقه آسیا-اقیانوسیه فقط کشورهای نیوزیلند و استرالیا از هوای پاک بهرمند هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050177/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF