مخالفت دوباره مانیل با استقرار تسلیحات آمریکا در خاک فیلیپین به بهانه دفاع از تایوان


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه فیلیپین بار دیگر بر مخالفت مانیل با استقرار هرگونه تسلیحات آمریکا در خاک این کشور به بهانه دفاع از تایوان تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088319/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86