قطارهای فوق سریع چینی از هواپیما سبقت می گیرند


تهران- ایرنا – یک تیم مهندسی و تحقیقاتی چینی با موفقیت نخستین مرحله آزمایش خود را در زمینه ساخت قطار فوق سریع مغناطیسی که می تواند در داخل یک تونل خلاء با سرعت یک هزار کیلومتر در ساعت و یا بیشتر حرکت کند، انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092905/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF