طوفان «تالیم» ویتنام و جنوب چین را در نوردید


تهران- ایرنا- در پی رسیدن طوفان «تالیم» به ویتنام و جنوب چین هزاران نفر از مناطق بحران تخلیه شده و شمار زیادی از پروازهای هواپیماها لغو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173081/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF