صنعت دفاعی آمریکا برای جنگ احتمالی با چین آماده نیست


تهران- ایرنا- همزمان با تنش‌های واشنگتن و پکن بر سر تایوان، اندیشکده آمریکایی “مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی” طی ارزیابی عنوان کرد که صنعت دفاعی آمریکا آمادگی جنگ احتمالی با چین را ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008034/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA