سه گزینه احتمالی روسیه برای مقابله با اقدام نفتی جدید غرب


تهران- ایرنا- به دنبال تصمیم گروه ۷، استرالیا و اتحادیه اروپا در تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، سه گزینه احتمالی در راستای مقابله با این اقدام غرب پیش روی مسکو قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963575/%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8