سئول همسایه شمالی را به مذاکره فراخواند


تهران-ایرنا- معاون وزیر اتحاد میان دو کره، از کره شمالی خواست به مسیر مذاکره بازگردد و اقدامات تهدیدآمیز علیه کره جنوبی را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006060/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF