رویترز: هند استفاده از قطعات چینی در پهپادهای نظامی را منع کرد


تهران – ایرنا – رویترز به نقل از چهار مقام دفاعی و صنعتی و اسنادی ، مدعی شد که هند در ماه‌های اخیر تولیدکنندگان داخلی پهپادهای نظامی را از استفاده از قطعات ساخت چین به دلیل نگرانی در مورد آسیب‌پذیری‌های امنیتی منع کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192703/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF