رزمایش آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در واکنش به پرتاب موشکی کره شمالی


تهران- ایرنا- آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در واکنش به شلیک موشک بالستیک قاره‌پیمای کره شمالی رزمایش مشترک دفاع موشکی در دریا برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170879/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C