رادیو فرانسه: تعمیق روابط چین و ایران وزنه تعادلی در مقابل غرب است


تهران-ایرنا- تارنمای رادیو فرانسه طی گزارشی از سفر رئیس جمهوری کشورمان به کشور چین، این سفر را وزنه تعادلی در برابر قدرت‌های غربی ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030540/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8