رئیس جمهوری چین: در کنار پاکستان می مانیم


تهران-ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین به مناسب دهمین سالگرد «راهرو اقتصادی چین-پاکستان» تاکیدکرد : چین در کنار پاکستان خواهد ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186233/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85