رئیس جمهوری چین در دیدار با میشوستین بر افزایش حمایت از روسیه با حفظ منافع ملی تاکید کرد


تهران –ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار با «میخائیل میشوستین» نخست وزیر روسیه بر افزایش حمایت از مسکو با حفظ منافع ملی و هماهنگی در عرصه های چند جانبه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121351/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87