دستیار وزیرخارجه چین: توافق ایران و عربستان ابتکاری روشن برای امنیت جهانی بود


تهران- ایرنا- دستیار وزیر امورخارجه چین با اشاره به اقدامات کشورش در زمینه «ترویج صلح و گفت‌وگو در موضوع اوکراین» تاکید کرد «گفت‌وگوهای اخیر ایران و عربستان ابتکاری روشن برای امنیت جهانی بود».


منبع: https://www.irna.ir/news/85074731/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C