داسیلوا: واشنگتن باید از دامن زدن به آتش جنگ در اوکراین پرهیز کند


تهران- ایرنا- لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل روز شنبه در پکن به خبرنگاران گفت: واشنگتن باید از دامن زدن به آتش جنگ در اوکراین پرهیز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084033/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2