تولید برنج چین به بیش از ۲۸ میلیون تن افزایش یافت


تهران-ایرنا-سازمان آمار ملی چین اعلام کرد که تولید برنج ۰.۸ درصد نسبت به سال گذشته به بیش از۲۸ میلیون تن افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207861/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA