توصیه چین به ژاپن: به تلاش‌های آمریکا برای مهار پکن نپیوندید


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه پکن امیدوار به «دوستی و حسن همجواری» با ژاپن است، گفت: ولی همزمان از توکیو می‌خواهیم تا به «جنگ سرد جدید» که رهبری آن را واشنگتن در دست گرفته تا به پکن فشار وارد کند، نپیوندد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050753/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF