برگزاری نخستین رزمایش سه جانبه آمریکا، فیلیپین و ژاپن


تهران- ایرنا – گاردهای ساحلی آمریکا، فیلیپین و ژاپن نخستین رزمایش سه جانبه دریایی مشترک را در آب های دریای چین جنوبی در واکنش به افزایش نگرانی ها درباره اقدامات چین در منطقه انجام می دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125605/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86