بررسی راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین در نشست وزرای دارایی گروه ۷ در ژاپن


تهران- ایرنا- وزرای دارایی هفت اقتصاد پیشرفته جهان در نشست ۳ روزه‌ای که از روز پنجشنبه در ژاپن آغاز شد، راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین و فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ را بررسی می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108802/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87