بازگشایی دفتر ناتو در ژاپن برای نخستین بار در آسیا


تهران- ایرنا – سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار است دفتر رابط در ژاپن برای تسهیل مشاوره در منطقه هند-اقیانوسیه بازگشایی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100435/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7