انتقاد گوترش به ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان


تهران-ایرنا- دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان از کار در دفاتر سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که این تصمیم “توانایی ما در کمک‌رسانی را تضعیف می‌کند.”


منبع: https://www.irna.ir/news/85074828/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86