امیرخان متقی: افغانستان نسبت به هر زمان دیگری امن است


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه افغانستان گفت: امروز افغانستان نسبت به هر زمان دیگری امن است، جزایر قدرت از بین رفته اند، کشت مواد مخدر به صفر کاهش یافته است و 9 میلیون کودک را به آموزش مشغول کرده ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060012/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA