امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه تربیت مدرس با موسسه فناوری هند


تهران – ایرنا – دانشگاه تربیت مدرس و موسسه فناوری هند در دهلی نو تفاهم نامه همکاری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960537/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF